LysbroKunst

Støtteforening

 

LysbroKunst
Støtteforening

Kære kunstven,
Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig/jer til at blive medlem af LysbroKunst Støtteforening.
Foreningen er baseret på frivillighed og har som hovedformål at kunne yde praktisk støtte til de løbende
arrangementer hos LysbroKunst. Foreningens vedtægter fremgår af www.lysbrokunst.dk/støtteforening
Vi tilbyder dig/jer muligheden for aktivt at støtte en lokal kunstnergruppe, der har god brug for hjælp.
Samtidig er du med til at sprede et positivt og livsbekræftende budskab fra nogle glade kunstnere.
Som medlem af Lysbro Kunst Støtteforening får du også:
 Personlig invitation til Lysbro Kunsts arrangementer – ferniseringer, foredrag, receptioner m.m.
 På den årlige generalforsamling bortauktioneres udvalgte kunstværker – her får du som medlem
muligheden for at gøre et virkeligt godt køb
 Som firma- og foreningsmedlem tilbyder vi dig muligheden for, at Lysbro Kunst arrangerer en
korterevarende udstilling ved jeres domicil – indendørs eller udendørs
Sådan bliver du medlem:
Udfyld vedlagte tilmeldingsblanket, vælg det medlemskab, der passer til dig og aflever den til
medarbejderne på LysbroKunst. Du er også velkommen til at tilmelde dig via mail. Du sender os blot
informationerne fra tilmeldingsblanketten på adressen lysbroksf@gmail.com
Efterfølgende overfører du medlemskontingentet for hele året 2013 – mærket med tydeligt navn og
mailadresse til Støtteforeningens bankkonto reg.nr.2640 kontonr. 6887512351
Vi glæder os til at modtage dig som medlem i vores forening – på forhånd mange tak for din støtte.

De venligste hilsner
Bestyrelsen

 

 

Vedtægter for

Støtteforeningen for LysbroKunst

 

NAVN

§ 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for LysbroKunst.

FORMÅL

§ 2. Støtteforeningens formål er:

At medvirke til, at brugerne i LysbroKunst får og oplever en meningsfuld hverdag, at inspirere til nytænkning og udvikling af aktiviteter (blandt andet ved medlemmernes frivillige indsats og praktiske støtte), samt at fremme dialogen mellem støtteforeningens medlemmer og Lysbro Uddannelsescenters medarbejdere.

MEDLEMMER

§ 3. Personer, grupper, foreninger og virksomheder med interesse for at fremme støtteforeningens formål kan tegne et medlemskab.

GENERALFORSAMLING

§ 4. Generalforsamlingen er støtteforeningens højeste myndighed.

§ 5. Generalforsamling afholdes efter skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel hvert år inden udgangen af oktober på LysbroKunst med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens gennemgang af årsregnskab og godkendelse heraf

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

7. Evt.

Forslag til behandling under punkt 6 skal være fremsendt med email til formanden senest en uge før Generalforsamlingen.

Der udarbejdes referat af Generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og dirigent.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden, når et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsens formand herom.

AFSTEMNING

§ 7.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal (bortset fra beslutning om opløsning jf. § 11)

§ 7.2. Hvert medlemskab kan afgive 1 stemme.

§ 7.3 Det er kun fremmødte medlemskaber der kan afgive stemme.

§ 7.4. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre et eller flere medlemmer på generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning.

BESTYRELSEN

§ 8.1. Støtteforeningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3- 5 medlemmer.

§ 8.2 Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år. I lige år vælges 2 Bestyrelsesmedlemmer og revisor, i ulige år vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8.4 Bestyrelsens indkaldelser og andre skriftlige meddelelser til medlemmerne sendes til en oplyst postadresse eller e-mailadresse.

§ 8.5 Bestyrelsen fører og ajourfører en fortegnelse over støtteforeningens medlemmer.

§ 8.6 Medarbejderne i LysbroKunst kan, efter aftale, deltage i bestyrelsesmøderne med observatørstatus.

§ 8.7 Støtteforeningen tegnes overfor tredjemand af bestyrelsens formand.

KONTINGENT

§ 9 Hvert medlemskab betaler et årligt kontingent, der fastsættes af den ordinære generalforsamling for det efterfølgende kalenderår.

REGNSKAB

§ 10.1 Støtteforeningens regnskabsår er fra 1.juli til 30. juni. Regnskabet føres af kassereren.

§ 10.2 Årsregnskabet revideres af revisor inden den ordinære generalforsamling og meddeles påtegning herom.

OPLØSNING

§ 11 Foreningen kan opløses på en ordinær Generalforsamling såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det.

Såfremt forslag om opløsning får flertal ved en Generalforsamling, men der ikke er det tilstrækkelige antal til at opløsning er godkendt, indkaldes til en ekstraordinær Generalforsamling, hvor det er 2/3 af de fremmødte medlemmer, der skal stemme for.

Besluttes det at opløse støtteforeningen, overgår dennes eventuelle formue til et alment velgørende formål med tilknytning til arbejdet for psykisk udviklingshæmmede.

 

Vedtægter af 21. november 2012.

Revideret på Generalforsamling den 28. september 2013

 

 

 

Lysbrokunst lysbrokunst@skolekom.dk | Lysbrohøjen 14, 8600 Silkeborg - Danmark | Tlf.: 20145273